Obuka detektiva, agenata obezbedjenja i telohranitelja


Обука за криминалисте-приватне детективе, телохранитеље и агенте служби обезбеђења и конкретна примена криминалистике

ПРЕДМЕТ:  
              Објашњење наставног програма обуке                      Криминалиста-приватних детектива и  телохранитеља и радника Службе обезбеђење и 
   телохранитеља /објашњење наставних јединица/
_________________________________________

Држава је монополисала обуку за
приватне детективе-појединцима

таква обука није дозвољена.

Сви садашњи носиоци дипломе А.Г.А. Крим. школе који не желе на додатне обуке по новом закону, могу наставити да их користе у својству криминалистичких сарадника адвоката, по основу њиховог овлашћења, као и за рад у иностранству где се ова диплома признаје, односно за потребе власника приватних фирми.
_____________________

А.Г.А.Криминалистичка школа ће наставити са идентичном обуком агената обезбеђења и приватних детектива као и у протеклом времену оид 1990.г. када је школа основана, али само за службе обезбеђења у компанијама у Србији и послове приватних детектива криминалиста у њима, за сараднике адвокатских канцеларија и  за кандидате којим криминалистичко знање треба за њихове личне потребе, као и за оне кандидате који намеравају да се овим пословима баве у иностранству- јер су дипломе ове школе стекле своје место у више западноевропских држава.
Ваш, Др Драгољуб Татомировић
_____________________________

В е з а: Програм у трајању од 140 часова


Трајање обуке: 28 дана по пет часова дневно
*Предавања........................94 часова по 45 минута
*Борил. вештине.................34 часа по 45 минута
*Завршне консултације
и полагање испита.............12 часова по 45 минута


Цена обуке550/250 €/кандидат 
                     (зависно од начина обуке)

550 Евра/кандидат је за предавања у трајању од 28 дана, а 250 Евра/дин/кандидат за предавања од 58 часова и за обуку на даљину и у ову цену улази и обука за специјалност "Агент обезбеђења"
Само обука за приватног детектива кошта 200 Евра/дин/кандидат.


ЦЕНА КУРСА КРОЗ ПРЕДАВАЊА (могуће у две рате):

* Приватни детективи – 200 €/дин.

* Приватни детективи и телохранитељи/агенти     обезбеђења – 250 €/дин.


Посебни и прилагођени

КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ

Криминалистички тренинг програми спроводе се само за веће групе.

Ови програми прилагођавају се конкретним потребама групе слушалаца, а темеље се на стицању основних знања из криминалистике, кривичног права, психологије и сл. - цена се посебно уговара.

ON LINE обука

ЦЕНА ON-LINE (ДОПИСНОГ) КУРСА:

*Криминалисти-приватни детективи – 200 €/дин.


*Криминалисти-приватни детективи и телохранитељи и агенти обезбеђења – 250 €/дин.

(у цену су укључени: литература, консултације, испит, издавање дипломе)
______________________________________

КАКО ПЛАТИТИ?

Из Србије:

Текући рачун: 

205900100880860098
На име: 
Драгољуб Татомировић

Из иностранства :

WESTERN UNION 

на име
Татомировић Драгољуб

Нехруова 131

11070 Београд - Србија

______________________________ПРЕДМЕТИ:

*Увод у право
- Слушаоци са Средњом школском спремом се у излагању од једног школског часа упознају  са  основама правне регулативе у уређеним државама, са акцентом  на  правну  уређеност државе из које су кандидати. Оно им служи  као  увод  за  праћење  излагања  из Кривичног закона,  који  је  за  приватне  детективе,  односно  раднике  служби обезбеђења веома значајан.

*Кривични закон
- Слушаоцима се у излагању  дају  објашњења  о  легалитету,  времену  важења кривичног закона, субординацији у сложеним државама у  којима  постоје  савезни закони и  закони  федералних  јединица,  упознају  се  са  основним  елементима кривичних дела, друштвеној опасности и другим елементима од значаја  за  разумевање  када је извршено кривично дело за које неко може бити кажњен.


 Закон о кривичном поступку
- Овај закон је уствари скуп правних норми које прецизно регулишу ток  кривичног поступка, од  сазнања  да  је  прекршен  кривични  закон,  преко  подношења кривичне пријаве, вршења провера од стране тужилаштва до  окончања  поступка.
Ова наставна јединица  до  у  детаље  објашњава  ток  поступка  закључно  са изрицањем пресуде и правним лековима по изреченој пресуди.

*Криминалистика
- Слушаоци се у једночасовном излагању упознају са основама криминалистике  као криминолошке дисциплине, објашњава им се њен значај, основаност у правним  и природним наукама и одговарајућим законима, чиме се они заправо  припремају  да прате излагања из одређених криминалистичких дисциплина (Методика, Тактика, Техника), односно да  учествују  у  разјашњавању  претпостављених  кривичних дела, кроз постављање питања, тражење допунских објашњења и сл.).

*Криминалистичка тактика
- Слушаоци  се  кроз  излагања  упознају  са  тактиком  поступања  у  раду  на разјашњавану неког кривичног дела, кроз уочавање редоследа поступака  који  се чине на тачно одређен начин.

*Криминалистичка методика
- Слушаоци се упознају  са  методима  у  раду  криминалиста  при  разјашњавању кривичних дела, са акцентом на могућности примене  одговарајућих  криминалистичких метода у раду Криминалиста-Приватних детектива,   односно  радника  службе обезбеђења и  телохранитеља (тајно снимање, тајно озвучавање,  постављање криминалистичко-техничких клопки, пуштање информација ка одређеним лицима  или групама лица, дружење са извршиоцима кривичних дела на штету лица или  објекта који се штити, односно за чији  рачун  се  истражује  и  врши убацивање  у  њихове редове и др.).

*Криминалистичка техника
- Слушаоцима се објашњавају могућности технике у  криминалистици,  упознају  се са основним техничким поступцима документовања, као: фотографисање,  скидање отисака са одређених површина, паковање крви и других слузи и изулучевина људи, уочавање трагова при вршењу увиђаја и др.

*Увиђаји
- Слушаоци у овој наставној јединици обједињавају све  оно  што  су  научили  у претходним наставним јединицама - врше увиђаје, налазе предмете  и  трагове  од значаја за разјашњавање кривичног дела, пакују трагове, сачињaвају одговарајуће скице, једном речју прикупљају материјалне  доказе  о  извршиоцу, на начин како је то прописано Законом о кривичном поступку и Кривичном закону.

*Трагање за несталим лицима и предметима
- Слушаоци се у овој наставној једници уче да прикупљају  податке  о  украденим предметима у власништву фирме или појединца за чији  интерес се ангажују, са циљем утврђивања начина отуђења тих  предмета, односно утврђивања ко су извршиоци одређеног кривичног дела. Увек се води рачуна да се акценат стави  на робе које су најчешће начин крађа у фирми у којима ће се  ангажовати  детективи или радници службе обезбеђења. Нпр.: У фабрикама аутомобилских делова  акценат се ставља на крађе делова и на начине њиховог изношења из круга  фабрике;  у шећеранама се говори о  могућим  спрегамаа  возача  и  магационера,  у  научним установама се говори о чувању научне  или  индустриjске  тајне  или  својине  и начинима њиховог угрожавања.

*Психологија извршилаца кривичних дела
- Слушаоце упућује  у  основе  опште  психологије,  а  потом  се  шире  обрађују психологије извршилаца кривичних дела,  са  криминалистичког  аспекта,  све  са циљем успешнијег откривања  намера  да  се  кривично  дело  изврши,  прикрије његово извршење, односно да се  на  основу  психолошких  индикација  одређена лица елиминишу из круга сумњивих или остану у том кругу.

*Криминалистички интервју
- Слушаоци се упућују у основе вођења разговора са лицима која су  доведена  на неки  начин  у  везу  са  кривичним делом које је предмет интересовања Криминалисте - приватног детектива или припадника службе обезбеђења објекта  или личности, користећи се  знањима  из  претходних  наставних  јединица,  све  са циљем  сигурнијег  постављања  највероватније  хипотезе  о  делу   које   је извршено.

*Фалсификовање докумената и новца
- Слушаоци се кроз ову наставну јединицу обучавају да лако и  сигурно  откривају фалсификована докуменат (личне карте, пасоши, возачке  и  саобраћајне  дозволе, излазнице, пропуснице, налози за путовање  и  друга  документа  са  којима  се сусрећу у току вршења службе, са циљем да  се  онемогући  да  се  подметањем лажних докумената изврши неко кривично дело, односно неовлашћени  улазак  неког лица у простор који се обезбеђује.

*Опојне дроге
- Слушаоци се упознају са основним карактеристикама најчешће коришћених  опојних дрога, изгледом наркомана, карактерним особинама наркомана  и  свим  другим  од значаја да се спречи вршење кривичних дела од стране лица која су  зависна  од опојних дрога.

*Графологија  
- Слушаоци  се  обучавају  да  на  основу  графолошких  знања  доносе   извесне закључке о одређеним лицима са којима службено комуницирају, посебно  када  су у питању лица која се доводе у  везу  са  извршеним  или  покушаним  кривичним делом, са којим Криминалиста-Приватни детектив има одређене контакте.

*Посебне провере
- Слушаоци се упућују у посебне начине на основу којих се долази до  података  о лицима која су интересантна за службу безбедности, о начинима на  основу  којих се сирови подаци проверавају и о свему другом од значаја за  извршење  послова од интереса за појединца или руководство фирме у којој су ангажовани.

*Обезбеђење личности 
- Слушаоци се  упућују  у  начине  физичког  обезбеђења  одређених  личности  у затвореном и на отвореном простору, под  различитим  условима, којом приликом добијају одговарајућа знања за потребе обављања ових послова.

*Обезбеђења возила
- Слушаоци се  кроз  излагања  упознају  са  конкретним  поступањима  приликом обезбеђења возила у  којима  су  лица  или  предмети  од  интереса  за  службу обезбеђења. Када је то могуће, у оквиру наставе  изводи се вежба  са  неколико возила.

*Обезбеђење простора
- Слушаоци се упознају са начинима обезбеђења отвореног и  затвореног  простора у који ће се у одређеном тренутку наћи посебно вредна роба или лица. Ово је  од значаја када у фирму (кућу, викендицу, тениски терен), у  којој  су  ангажовани Криминалисти-приватни  детективи  или  припадници  службе  обезбеђења,  долазе истакнути државни или политички, домаћи или страни, функционери, или када су  у питању посете државних (политичких) делегација у оквиру привредне  (политичке) сарадње наше земље са страним државама, односно домаћих  политичких  странака са страним политичким организацијама.


*Обезбеђење објеката
- Слушаоцима се кроз излагање даје довољно инструкција да могу  самостално  да организују заштиту одређеног објекта, да  знају  како  се  то  чини,  чиме,  са колико људи и уз  помоћ  којих  техничких  средстава.  Пошто  ово  долази  као наставак претходних наставних јединица, сада се говори о  заштити  објекта  без обзира где се он налази и шта се у њему налази.


*Контрадиверзиона заштита
- Слушаоци се упућују  у  основе  диверзантских  средстава,  у  основе  њиховог изгледа и начина откривања - визуелно, коришћењем  психолошких  индикација  и техничким средствима уколико се њима располаже.

*Заштита тајности комуникација
- Слушаоцима се кроз излагање даје довољно упутстава у и конкретних примера  о начинима чувања тајности комуникација, односно о штетама  и  опасностима  које би могле настати ако се тога не држе.


*Сарадња са државном полицијом
- Слушаоцима се кроз излагања  дефинишу  права  и  обавезе  која  проистичу  из међусобне комуникације Полиција - Фабричке или приватне службе безбедности,  са циљем да се та сарадња упражњава на законит и обострано користан начин.

  *Борилачке вештине  - За 34  часа  наставе  из  борилачких  вештина  сви  слушаоци  науче  неколио одбрамбених  и  неколико  нападачких  техника  из  "Џиу-џице"  као  борилачке вештине која је најприлагођенија раду припадника  службе  безбедности.  За  ову обуку нису  потребне  никакве  претходне  кондиционе  припреме,  није  потребна посебна опрема,  једноствано  у  питању  су  технике  које  припадници  службе безбедности упражњавају у оделу у коме врше  службу,  на  месту  на  којем  је настала потреба за применом неке технике.


Примера ради, обавезно се савлада:

1. Везивање лисицама или другим средствима - кључ на лакту;
2. Привођење у одређене просторије - кључ на лакту;
3. Привођење у одређене просторије - полуга на подлактици;
4. Одбрана од удараца ногом;
5. Одбрана од удараца руком (шамара);
6. Одбрана од дављења једном или са обе руке;
7. Одбрана од нападача који је припадника службе
безбедности  ухватио за косу  с  леђа;
8. Одбрана од ударца ножем одоздо и од горе;
9. Одбрана од напада пиштољем отпозади.
10.Бацање нападача преко рамена - хват за руку,
бацање и полуга на руци.  

*Оружје и руковање оружјем
- Слушаоцима се говори о основним карактеристикама личног  наоружања  (пиштољи и револвери) као и о одређеним стрељачким оружјима, са акцентом на  правилност ношења и употребе и вођења рачуна да употребом  оружја  не  буду  доведена  у опасност лица  која  су  се  случајно  затекла  на  месту  интервенције  службе безбедности.

- Предвиђено полагање испита уз гађање из пиштоља са 50 метака са барикаде  у клечећем  и  стојећем  ставу  са  већим  бројем  комбинација претпостављених опасности и са 30 метака из аутоматске пушке.  


*Тестирање:
- Тестирањем се слушаоцу предавања заправо  дају подаци о  његовој  обучености за одређене послове.

*Издавање дипломе
- Оснивач школе, као стручно лице својим потписом и печатом стоји иза онога  што је унето у диплому  -  таква  тврђења  су  уобичајена  и  заснована  на  праву појединаца са ВСС да таква уверења и издају. Диплома служи за отварање сопствене детективске агенције или  за  запошљавње у постојећим агенцијама у земљи* или иностранству**.
__________________

*У Србији више није могуће отворити Детективску агенцију без поседовања одговарајуће дипломе коју после спроведене обуке у својој режији, издаје МУП Србије.

**    Диплому моје школе, свршени полазници могу користити за рад у својству сарадника адвокатских канцеларија, за своје личне потребе и у иностранству, уз превођење на одговарајући језик и оверу код судског тумача, по основу уходане праксе у трајању од 1990.г.

Напомена

*Школа практикује и обуку од 68 часова која се реализује за 10 дана и њоме се обухвата све као и у програму од 140 часова с тим што се смањује број часова обуке из борилачких вештина и руковања оружјем. Цена обуке по овом програму је 250 €/кандидат.

*Школа има врло добро искуство и обуци кандидата «на даљину» која подразумева да се кандидат самостално припрема за полагање а само полагање се обавља под надзором школе. Овај облик је јефтнинији за кандидате који су у радном односу – не морају да одсуствују са посла, да бораве у Београду, плаћају трошкове путовања и смештаја, а резултати су скоро идентични.

Уколико се кандидат оспособљава за агента службе обезбеђења или телохранитеља неопходно је да основе борилачких вештина самостално савлада и да о томе приложи одговарајући документ издат од спортског клуба или појединца код кога се обучавао.


Клик на документ да би се увећао и био читљив!О А.Г.А. школи

Ми смо прва и једина оваква приватна криминалистичка школа у бившој Југославији, садашњој Србији, и једна од неколико само сличних школа у Европи. Почела је са радом 1990. године и од тада је кроз њу, захваљујући њеној јединствености, актуелности и квалитету, прошло више стотина кандидата. 
Оснивач Школе Драгољуб Татомировић, дипл.правник безбедности и доктор права – криминолог и криминалиста, аутор је великог броја стручних текстова и уџбеника и, до 1990.године, руководилац у Криминалистичкој полицији МУП-а Србије.
Школа прима кандидате оба пола са најмање завршеном средњом школом, који нису осуђивани за умишљајна кривична дела, и теже прекршаје ЈРМ, а обука се врши кроз

ПРЕДАВАЊА и ON LINE (ДОПИСНО)

Оно у чему се А.Г.А. издваја од других, наизглед сличних, школа у бившој Југославији је чињеница да наши кандидати првенствено уче право, законе, криминалистику, криминалистичку технику, криминалистичку тактику, ... а, на крају, борилачке вештине намењене самоодбрани и успешном онеспособљавању нападача. 

Обучавамо зналце, спортска кондиција је лична ствар кандидата, предност, али не и једини услов.


- Обука за приватне детективе, агенте обезбеђења и графологе-профајлере;

- Истраге и вештачења из делокруга безбедности;

- Разјашњавање кривичних дела;

- Безбедносне процене и елаборати;

- Пројектовање криминалистичких система контрадиверзионе заштите и система заштите транспорта, роба и људи;

- Пословне информације о правним и физичким лицима са теренским проверама;

- Безбедност инвестиција и инвеститора;

- Формирање интерних обавештајних служби;

- Израда психолошких профила на основу рукописа, фотографија или гласа;

- Провера лојалности сарадника, партнера и службеника на основу рукописа, фотографије или гласа;

- Криминолошко – теозофски програми ресоцијализације 


ЕФИКАСНО – СТРУЧНО – ДИСКРЕТНО


ПРЕДАВАЊА

-интезивни курс-

- Приватни детективи
- Телохранитељи

- Агенти служби обезбеђења

Предавања се одвијају у Београду или другим местима у термину који одређује Школа. Предавања су намењена искључиво већим, организованим групама кандидата.


Програми предавања омогућавају кандидатима стицање знања за самостално обављање послова приватних детектива, телохранитеља или агената служби обезбеђења, уз основну наставу борилачких вештина и психотестирање.

_______________________________________


ЦЕНА КУРСА КРОЗ ПРЕДАВАЊА (могуће у две рате):

* Приватни детективи – 200 €/дин.

* Приватни детективи и телохранитељи/агенти     обезбеђења – 250 €/дин.


Посебни и прилагођени

КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ

Криминалистички тренинг програми спроводе се само за веће групе.

Ови програми прилагођавају се конкретним потребама групе слушалаца, а темеље се на стицању основних знања из криминалистике, кривичног права, психологије и сл.

ON LINE обука

ЦЕНА ON-LINE (ДОПИСНОГ) КУРСА:

*Криминалисти-приватни детективи – 200 €/дин.


*Криминалисти-приватни детективи и телохранитељи и агенти обезбеђења – 250 €/дин.

(у цену су укључени: литература, консултације, испит, издавање дипломе)
______________________________________

КАКО ПЛАТИТИ?

Из Србије:

Текући рачун: 

205900100880860098
На име: 
Драгољуб Татомировић

Из иностранства :

WESTERN UNION 

на име
Татомировић Драгољуб

Нехруова 131

11070 Београд - Србија

______________________________

Oсновна намена ON-LINE (дописног) облика оспособљававања је да кандидатима омогући једноставнији, слободнији и јефтинији начин за стицање знања. Овај облик оспособљавања нарочито је погодан за људе из унутрашњости, запослене, који себи желе да обезбеде алтернативно занимање, студентима и свима онима који из других разлога нису у могућности да прате предавања.

Да би кандидат постао ученик Школе по систему дописног оспособљавања – потребно је да пошаље своју пријаву уз потврду о уплати трошкова обуке. Пријаву доставља школи, поштом. По упису, кандидат добија свог МЕНТОРА, који ће до завршетка обуке бринути о њему, упућивати га и саветовати.

Кандидат, по упису, добија и потребну литературу из које учи (уџбеници у издању школе и друга литература), као и разне врсте тестова и вежби.


Увременском интервалу у коме проучава уџбеник „КРИМИНАЛ СТОП“ има право да од свог ментора тражи савете и објашњења, а кад буде сматрао да је у стању да реши тест – да исти реши и достави га школи. Од уписа до решавања тестова може проћи и највише 3 (три) месеца. 
Дописном методом се не могу оспособљавати телохранитељи и агенти служби обезбеђења, осим у случајевима када кандидат пружи доказ да је самостално савладао основе борилачких вештина.
Сва комуникација са Школом одвија се писменим путем – поштом, Е-поштом, телефоном (пријава,објашњења, тестирање,...) па кандидат уопште нема потребе за долазак у Школу, али је тај долазак могућ увек када за постоји потреба, нарочито приликом уписа.

ДИПЛОМА

Школа даје одговарајуће знање и посебно упозорава на мере и радње које су незаконите, а у пракси су веома присутне. По завршетку предавања или дописног облика оспособљавања, кандидат решава ТЕСТ знања.
Тестови су прилагођени градиву које је обрађено на предавањима у А.Г.А. Криминалистичкој школи, односно које чини садржај уџбеника који се користе.

Уколико кандидат не положи тест има право да од предавача или ментора затражи додатна објашњења, а затим да поново решава тест.

Ако ни после трећег покушаја не реши тест на задовољавајући начин добија савет да иде на обуку кроз предавања, односно да одустане од обуке. Решеним тестом провере знања на задовољавајући начин, Школа утврђује ниво знања кандидата и у складу са тим кандидат добија одговарајућу ДИПЛОМУ.

Диплома коју издаје А.Г.А. Криминалистичка школа Београд је потврда  о оспособљености кандидата и нивоу његовог знања из одређене области, доказ о новостеченом специјалистичком знању стеченом после редовног школовања, коју издаје аутор програма обуке, по основу ауторства и права која му по закону припадају као лицу са академским стручним знањем.

Диплома служи за рад у својству сарадника адвокатстких канцеларија* или за личне потребе у Србији, или за рад у иностранству, за рад у тамошњим службама обезбеђења или детективским агенцијама, односно за самостално пружање услуга у области у којој се примењују знања  из криминалистике, у складу са законима одређене државе*.
__________________


*У Србији више није могуће отворити Детективску агенцију без поседовања одговарајуће дипломе коју после спроведене обуке у својој режији, издаје МУП Србије.


**   Диплому моје школе, свршени полазници могу користити за сарадничку сарадњу са адвокатским канцеларијама, за своје потребе, за рад за власнике одређених фирми или у оквиру њихових служби обезбеђења у својству криминалиста и у ииностранству, уз превођење на одговарајући језик и оверу код судског тумача, по основу уходане праксе у трајању од 1990.г.

__________________________________

Кандидати су после спроведене обуке и успешно положеног  испита оспособљени за рад на разјашњавању криминалистичких догађаја, за рад у службама обезбеђења, односно за тимски рад са искуснијим познаваоцима ове дисциплине, што је до сада била привилегија ученика и студената специјализованих школа органа унутрашњих послова.

Слушаоци криминалистичких тренинг програма добијају ПОТВРДУ о похађању програма.
_____________
Програм интересантан за НН прикључке - дана 13.8.2014.г. у 11,35 ч.
 Застава Русије

Снимљено 17.9.2014.г. у 20,36 ч.:


10'29
   

 -

Аутор Програма ®
Др Драгољуб  Татомировић
Доктор права-криминалиста


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta