Kako nastaje bolest čoveka u energeтskom smisluКада настаје проблем - болест?


¨      психичка


Када се појединац, прикључен на «Централу» рђавих енергија, у дужем времену снабдева повратним информацијама, одговорима - сликама, са овог нивоа енергија, он временом умисли да је њег ова жеља не само оправдана, већ да је она ства рност, односно да ће она постати стварност уколи ко он предузме потребне мере и отклони извесне сметње које онемогућавају остварење његових жеља.
Ако је у питању појединац који је умислио да су се његове жеље већ оствариле, обично имамо, како се то каже, чудака, који врло често није опасан по околину, чак није ни штетан. Он обично ствара проблеме најближој родбини која мора да га гледа, трпи и издржава.
Ако су у питању умишљености за чије је оства рење потребно предузимање неких мера, уклања ње пре прека или стварање тачно замишљеног амбијента, онда имамо ситуацију у којој појединац постаје опасан по околину јер ће своје жеље покушати да оствари и ремећењем устаљене организације живота извесне категорије лица.
Треба јасно рећи да су у питању лица која нарушавају поредак људске организованости на недозвољен начин, односно да су у питању извршиоци кривичних дела или прекршаја.

 Како настају проблеми у енергетском
напајању и проточности?

Човек је енергија - згуснута тако да човеково тело има одређену чврстину, тврдоћу, тежину, приковано за Земљу њеном тежом која омогућава да људи, зграде, путеви и све оно што им је потре бно, стоји на одређеном месту, без опасности да почну да лебде и плански или неплански почну мењати своја места.
Уобичајено је у људском раду да се за некога, ко је брз, одлучан, снажан, каже да је енергичан. Значи: Да има довољно енергија! И обратно, за оне који су спори, слаби, неодлучни, каже се да су без енергије!
Енергичност је мера по којој судимо о људима - од њиховог изгледа, начина хода, начина разговора и објашњавања, брзине доношења одлука до самог стиска њихове руке приликом поздрављања.
Неки појединци, који имају титулу научника, ово оспоравају, али стотине милиона људи на основу ових репера доносе закључке и то се мора узимати у обзир!
Не постоје два енергетски идентична човека!
Чак ни када су у питању близанци, јер, речено је, на енергије утичу и енергије душе сваког поје динца и оне су те које онемогућавају постојање идентичних људи.
Сваки појединац је свет за себе - у енергетском смислу.
А човек је енергија. Он сам за себе узима енергију са одређеног нивоа и сам плаћа за потрошену струју. Струјомер су, у овом случају, дела човекова! Исто као код потрошње електричне енергије, с тим што сви потрошачи троше исту енергију, којој је цена унапред дефинисана.
По правилу, нема проблема у напајајњу људског тела енергијама које живот значе, али проблема ипак има и они настају у неким од следећих слу чајева:


*Када се појединац излаже психичким напорима који превазилазе његове капацитете (учење предмета који га не занимају или му не иду, тренирање вештина за које нема дара, превелике комби нације везане за  бизнис, каријеру, власт, политику и сл.)


*Када се појединац интезивно дружи са лицима која имају хроничне мањкове енергија, а имају сличне енергетске фреквенције, када та лица, свесно или несвесно, свој мањак енергија надокна ђују узимањем енергија oд појединца о којем је реч.
Узимање је веома честа појава у случајевима интезивног дружења, посебно ако је то љубавно друже ње из рачунице или је продукт искључиво физичке допадљивости лица са којим појединац о коме је реч, ступа у љубавне односе.
У оваквим случајевима када се више даје него што се узима, или када се само даје одређена коли чина енергија, а љубавни односи су размене ви шка енергија које су подударне, онда се појединац налази у стању које се описује као:«сав сам слом љен», «није ми ни до чега», «не знам шта ми је», и сл.


Љубавни односи су размена енергија и после њега би оба партнера требало да имају осећај веома близак осећању блаженства, мира, задовољства и обратно - када размена енергија није извршена, имамо осећај незадовољства, умора, нервозе, појављује се жеља за свађама, агресивностима и сл.
Нема жеље за љубавним односом код лица која имају мањак енергија - ови односи се желе као вентил за пражњење нагомилане енергије. И овај вентил је веома благотворан јер је знак доброг здравља човека и сигурна потврда да је енерге тски пут без препрека, односно да енергије теку кроз тело човека својим пуним капацитетом;


*Појединац може бити предмет злоупотребе од стране лица која злоупотребљавају одређена зна ња на плану људских енергија (секташи, црнома гијаши и др.), али и лица која имају изразито сна жну негативну енергију коју некада могу свесно, а често и несвесно, искористити на штету других лица.


За лица која поседују снажну негативну енергију обично се каже: Прави баксуз, прави вештац - вештица и сл.


Све категорије ових лица ремете енергетске токове неког конкретног лица, упадом своје снажне енерги је у енергетски ток лица на које се врши атак, када снажнија нападачка енергија избацује из колосека енергије тог лица и као права енергетска рампа изврши преграђивање постојећег тока енергија. Тада се створе услови за поремећаје у раду одређених органа, о чему је већ било речи.


Енергије човека морају да круже кроз тело - нове, улазне енергије улазе, обављају своје улоге и потом као излазне, излазе, враћају се на консолидацију у «Централу» и поново започињу исти пут.
Ако се снажним енергијама, упадом у енергетски систем неког лица, енергетском преградом затво ри улазни пут енергија, енергије које су у телу настављају да излазе и потом долази до дебаланса енергија на путу: затворени улаз-отворени излаз.
Тада остале енергије, оне које улазе кроз друге отворе, настављају да врше своју улогу и оне настављају да излазе, спремајући се за нови циклус, али је затворени улазни канал већ пореметио укупан ток и укупну количину енергија у телу и то заправо представља почетак одређених проблема, односно почетак неке од болести која се дефинише на основу симптома који су познати и описани.


Слична ситуација се догађа када се упадом сна жнијих енергија направи препрека на путу енергија од улаза до излаза, када се улазне енергије,не могавши да изађу уобичајеним путем, прилагођа вају новим условима и заобилазним путем излазе кроз чакру до које нађу пут. Тада се стварају проблеми у раду органа кроз које ова енергија пролази на путу ка излазу, заобилазним путем. 
Она квари укупан баланс енергија па су угрожени и органи који су у енергетској вези са чакром кроз коју запречене енергије излазе и то су додатне компликације.


Посебно су опасне ситуације када се нагомилане полне енергије не троше, разменом за енергије партнера. Тада су оне нагомилане у кругу полног органа и ту вртложе, нове пристижу и за све нема места. Све се успорава и оне тада уместо благо творног дејства попримају негативну улогу, ква рећи органе за репродукцију, првенствено женских лица у полној зрелости.
Ако се ово прихвати као могуће онда би се могао извући сигуран закључак да су жене у Србији, из неутврђених или неутврђиваних разлога доведене у стање да веома нередовно размењују своје полне енергије, односно да су им љубавни односи, као вентили, у квару и да је то узрок силних и многобројних проблема на њиховим органима за репродукцију.
Човек који се суочава са неким од описаних проблема има недефинисано осећање безвољно сти, песимизма и сломљености, а то је претходни ца сваке болести.


Овде је изнета могућност свесне злоупотребе, али треба напоменути и постојање доста ситуација када до свега овога долази невољно, од стране оних који имају јаку негативну енергију, када упаде врше или у непосредном контакту са одређеним лицем, или интезивним размишљањем о њему.


Ово треба имати у виду као могућност - то је у нашем народу познато, да је и клетва, заправо одређена енергија усмерена на одређено лице, одређеним начином и интезитетом која врло често даје запањујуће резултате - наравно рђаве по онога коме је упућена.
Посебно напомињемо постојање великог броја лица која се баве црном магијом, која је заправо злоупотреба јаких енергија од стране лица која је поседују.


Називамо их црномагијашима због тога што се та лица не либе да по поруџбини чине одређеним лицима одређене проблеме, на енергетском плану, који некада могу проузроковати и смрт, чији је узрок немогуће утврдити, јер смрт настаје као последица недостатка животних енергија, односно она настаје када животне енергије изађу из човека.


На овај начин црномагијаши врше и друге корекције у енергетским системима конкретних поједи наца, утичући на њихове одлуке и на конкретна понашања. Да би то било јасније, идемо са једним примером:


Наручилац тражи од црномагијаша да га конкретна особа почне «јурити» као љубавника.


*Црномагијаш своју снажну енергија подешава на фреквенцију лица на које треба извршити одгова рајући утицај и кроз темену чакру у мозак тог лица убацује мисао да је неопходно предузети мере за приближавање наручиоцу - мере које се тичу љубавних односа.


*Мозак такву поруку, на уобичајеној фреквенцији прима и меморише. Црномагијаш то или понавља више пута у току дана, или више дана, или изналази начине да се то аутоматски чини тако да се лице коме се порука убацује сваких 6 или 8 сати сети поруке која му је убачена. И онда се чека.


*После извесног времена престане се са емитовањем поруке, мозак запажа да су улазне енергије без поруке која је меморисана, на коју је већ навикао, коју очекује и која је сваким новим ула ском стварала пријатан душевни осећај - почиње да трага за таквим порукама и налази у сопственој меморији податке о лицу које такве поруке може да настави да даје - прави енергетски мост до лица чије је име садржано у меморисаној поруци, и потом лице у чији је мозак уграђена ова порука има неодољиву потребу да предузме све потребне мере да ступи у непосрдни контакт са лицем са којим је његов мозак ступио у енергетску везу.


*Црномагијаш је то и хтео - посао је завршен!
Ако наручилац од црномагијаша тражи смрт неког конкретног лица или неку трајну болест, црномагијаш врши затварање одређеног улазног енергетског канала, ако се жели болест, односно затвара све улазне енергетске канале, када долази до пражњења и лагане смрти чији је узрок немогуће утврдити - смрт је настала престанком функција више органа, због енергетског пражњења, исто као када долази до смрти природним путем, која наста је када из човека исцуре све животне енергије, а енергије мозга (душа) се врате у «Централу».
У зависности од онога шта наручилац жели да му црномагијаш пружи као услугу, као и од саме снаге и вештине црномагијаша, наручилац услуге ће бити у обавези да црномагијашу донесе неке изворе енергија лица према којем треба деловати.


Извори енергија су сви предмети који су извесно време били у рукама, џеповима или у стану лица према којем се делује, као и фотографије, које зраче истоветним енергијама лица које је на фотографији, докле год је то лице у животу, нара вно слабог интезитета, али истих карактеристика, на основу којих црномагијаш улази у фреквенцију таквог лица.
За љубавне поруке се тражи доњи веш, мајица, марамица или сперма онога према коме се делује, некад је довољна коса, некада упаљач или нека друга ситница, а фотографија је замена за све ово што је набројано.
Да би се лечило, мора се утврдити природа боле сти, тј. мора с дефинисати болест, иначе се лече ње не може ни започети, а камоли успешно спро вести. Наводимо неке од могућих поремећаја:


1. Поремећаји енергетских токова као испуњење судбине сваког лица су ситуације које настају план ским «рестрикцијама» испорука Животних Ене ргија, по одлукама које нису у власти људи и на које никаква земаљска власт нема никаквих утицаја;


2. Поремећаји енергетских токова као, аутоматски задата, противмера за искушења којим појединци нису успели да се супротставе - уствари, казна за учињено!;
У случајевима описаним под 1. и 2. нико не би требао да интервенише, јер се догађа оно што мора и што треба да се догоди. У такве ситуације могу да се мешају само веома малобројни поје динци који располажу одговарајућим кодом, а они неће да се умешају тамо где њихово мешање није предвиђено.
Рекли смо на почетку да је, претходном, ригоро зном и праведном селекцијом без емоција, обе збеђено да се ова веома малобројна категорија људи не меша у оно што чини судбину људи - због новца, славе, власти или моћи, и они се и не мешају.
У изузетним случајевима ова лица могу интервенисати и код оних који су до настанка проблема због којих им је потребна помоћ, живели у уверењу у свемоћ новца, мислећи да новцем могу купити и здравље - али само под одређеним условима и из одређених разлога! Углавном, да се тим лицима и њиховом окружењу стави на знање колико је мала моћ новца у стварима које нису у власти људи, као и да се стави на знање људима да је непотребно завидети на богатству, посебно не онима који га нису стекли на частан начин, јер је то богатство само по себи својеврсна казна таквим лицима


Постављено 7.4.2011.г. (Драгољуб Татомировић)

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta