ОБУКА ЗА ГРАФОЛОГЕ И ПРОФАЈЛЕРЕ (ПРОФИЛИСТЕ)Обука за графологе и профајлере и примена


Програм предавања за графологе и профајлере у

А.Г.А. Криминалистичкој школи Београд

*Фонд часова - 84   (час од 45 минута)
*Радних дана. - 28   (два пута недељно по три часа)
*Цена - 600 €/din. плативо и у две рате по 300 Евра - на почетку обуке и приликом полагања испита. 
Ове цене важе за предавања у Србији.

Цена обуке појединаца на даљину увећава се на
1.200
Евра, такође, плативо у две рате, прва од 800 Евра приликом уписа на обуку и друга од 400 Евра приликом полагања испита. 

За предавања у другим државама ова цена се увећава за неопходне трошкове одлазака и боравака у страној држави. 
Косово и Метохија се не сматра страном државом.


(Плаћање у Србији у динарима,  по продајном курсу Народне Банке Србије  на дан плаћања.
Плаћање у иностранству се врши у еврима.
)

___________________________________________


                            КАКО ПЛАТИТИ? 

Из Србије: 
Уплате на текући рачун преко банака и пошта. 
Текући рачун: 205900100880860098
На име : Драгољуб Татомировић

Из иностранства:
 
WESTERN UNION 
На име:
Татомировић Драгољуб, 

Нехруова 131, 
 11070 Београд- Србија 
_______________________________

*Услови за пријем кандидата:
 Висока или виша стручна 
спрема одговарајућег профила или и, евентуално, мада се не препоручује, и за кандидате са неодговарајућом вишом или високом школом, односно са ССС са   одговарајућим  предиспозицијама, које се утврђују у току разговора пре уписа.


Литература
Посебни уџбеник А.Г.А. Криминалистичке школе, сопствено издање аутора, др Драгољуба Татомировића "Рукопис-слика душе".


Делови програма обуке: корелација физичких и психичких функција, општи физички изглед, рукопис, изглед слова у тексту, старост лица које пише, средства за писање, подлога на којој се пише, средства за писање, подлога на којој се пише, психичко стање у тренутку писања, степени одлучности, тип слова писма, дешифровање психичког стања у одређеном тренутку, потписи, парафи, узимање узорака, вежбе, аргументација, извештаји, итд.

Након завршеног програма обуке, који подразумева и вежбе са консултацијама, кандидати полажу испит, на основу ког им се издаје одговарајућа диплома.

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА ПО ДАНИМА И ТЕМАМА:

-Заштићено као ауторско дело др Драгољуба Татомировића, код Предузећа за заштиту ауторских права  «Проналазаштва» ад. Београд, под  R-24/03 од 08.9.2003.г.

1.  Недеља

1.  Дан: 2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:  Однос душе и тела
2.  Дан:   2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема:  Корелација физичких функција и душе

2. Недеља

3. Дан:     2 часа  + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: Општи физички изглед – ход
- Глас
- Стисак руке при поздрављању
- Јављање телефоном - позивање
- Одговор на телефонски позив
- Поздрав и отпоздрављање
- Давање обавештења

4. Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: -Рукопис – увод
- Од чега зависи изглед слова у тексту
- Старост онога који пише
- Психофизичко стање у тренутку писања

3. Недеља

5. Дан:    2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Време дана у којем је рукопис настао
- Степен и профил образовања онога који пише
- Положај тела, руку и подлоге  на којој се пише
- Врсте подлоге за писање
- Средства за писање

6. Дан:    2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Утицај психичког стања у тренутку писања на изглед и   садржину  написаног текста/цртежа
- Шта се пише
- Због чега се пише
- Коме се пише

4. Недеља

7.Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву                                
*Тема: - Који резултат се очекује од текста који се сачињава
- Пред ким се пише
- Убеђеност у исправност онога  што се пише
- Степен одлучности да се написано реализује

8. Дан:     2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Врсте рукописа и дешифровање психичког стања
писца у тренутку писања
- Отворени тип слова писма
- Затворени тип слова писма


5. Недеља


9. Дан:     2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Мешани тип слова писма (отворено - затворено)
- Одвојена слова у тексту
- Састављена
- Везана слова у тексту
- Мешана слова у тексту (одвојено – везано)

10. Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Општи изглед рукописа
-Несигуран рукопис

6.Недеља

11. Дан:2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Ситан рукопис
- Крупан рукопис
- Сигуран рукопис – везана слова

12. Дан:     2 часа  + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Сигуран рукопис – мешана слова (одвојено - везано)
- Хаотичност у рукопису – трагови брисања, преправки,
подвлачења и  сл.

7. Недеља

13. Дан:      2 часа + један час консултација по пређеном градиву                                   
*Тема: -Дешифровање психичког стања на основу потписа  или парафа
- Потпис са задебљаним делом првог слова  потписа
- Потпис са снажно истакнутом завршницом
- Потпис  са са читљивим само првим словом имена
- презимена

14. Дан:       2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - скраћен или параф
- Потпис у краснопису
- Потпис са много петљи  и кука

8. Недеља

15. Дан:      2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис подешен намени
- Потпис - фалсификовањем  кроз измену слова или писма којим се устаљено служи
- Потпис - апсолутно нечитак
- Потпис - прост, ђачко-основачки рукопис

16. Дан:   2 часа  +  један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - исписаним рукописом
- Потпис -  прво слово имена, тачка, па пуно презиме
- Потпис -  пуно име  и презиме
- Потпис -  обавезно истицање титуле – степена
образовања пре писања имена - презимена

9. Недеља

17. Дан:       2 часа  +  један час конслтација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - са почетним словом имена оца  (средње слово)
- Потпис - са пуним именом оца у припадајућем  облику
- Потпис надимком

18. Дан:       2 часа + један час консултација  по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - прво слово презимена, тачка, па пуно име
- Потпис - име са цветићима и срцима
- Потпис -  са  знаком крста после потписа
- Потпис - са «Роб и слуга Божији» после обичних текстова


10. Недеља


19. Дан:       2 часа  +  један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Уочавање непроменљивости у писању слова и текстова, као основе за упоређивање и
графолошка вештачења
- Опис карактеристичних слова

20. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву      
*Тема: - Опис расположивог текста који се вештачи
- Опис расположивог материјала  за упоређивање, који потиче из ранијег периода
- Опис узорака узетих од лица чији су потписи спорни


11. Недеља


21. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Како се узимају узорци
- Подлога на којој се узимају узорци  - на којој се пише
- Положај у којем се налази подлога у тренутку узимања узорка

22. Дан:       2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Положај тела и руку лица у тренутку узимања узорка
-Средства за писање приликом узимања узорка

12. Недеља

23. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Вежбање узимања узорака- међусобно,  на
разлчитим  подлогама са планом активности
за прибавњање  рукописа из ранијег периода
и прибављању података  за психолошки профил  

24. Дан:        2 часа  + један  час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Како треба сачинити извештај о  графолошком вештачењу неког текста
- Форма
- Садржај
- Аргументовање
- Презентирање извештаја

13. Недеља

25. Дан:        2 часа  + један час консултација по пређеном градиву           
*Тема: - Израда извештаја о извршеном графолошком
вештачењу  са вежбом аргументовања
и презентовања извештаја ономе ко је
тражио вештачење

26. Дан:2 часа + један час консултација  по пређеном градиву
*Тема: - Израда извештаја о психолошком профилу
на основу рукописа узетог као узорак


14. Недеља


27. Дан:2 часа  + један час консултација по пређеном градиву

28. Дан:   -  Полагање испита (усмено и писмено), завршетак обуке и подела диплома.
-  Коктел поводом завршетка обуке

ON-LINE (dopisno)
оспособљавање графолога

спроводи се, поред кандидата са одговарајућом вишом и високом стручном спремом и за кандидате са дипломом неког од основних курсева наше Школе који имају вишу или високу стручну спрему неодговарајућег профила (технички факултети) - изузетно, уз предходни разговор ради утврђивања како побуда за пријаву, тако и општих знања неопходних за послове графолога-профајлера.


___________________


Имајући у виду да се за графолошку обуку интересују и лица без одговарајуће школске спреме, искуства или довољног фонда општег знања, на њихово инсистирање могу ући у програм дописне обуке али ће им у дипломи стајати назнака да су оспособљени само за своје личне потребе!
___________________


Цена овакве обуке подразумева: пријаву, литературу, вежбе, он-лине консултације, тестирање и издавање дипломе. Оваква обука он-лине, на даљину, се наплаћује за 100% више имајући у виду обим и висину труда која се улаже у обуку једнoг кандидата на даљину. Иста износи 1.200 евра, плативо у две рате, прва рата приликoм уписа у износу од 800 евра и друга приликом тестирања у износу од 400 евра.

Школа не гарантује да ће сваки кандидат који се упише било на предавања било на обуку на даљину, успешно завршити обуку, али ће се у сваког кандидата уложити одговарајући труд како би се он оспособио за послове графолога. 

Читава обука спроводи се коришћењем поште - класичне или/и електронске - то је у целом свету већ годинама заступљено када је образовање у питању.
Непосредни контакти са кандидатима искључиво уз заказивање!


Технологија рада Школе свих програма наставе заштићени су код „ПРОНАЛАЗАШТВА“ под бројем 20/97 ни 24/03.

Свака злоупотреба, коришћење или преузимање било ког дела или програма у целости – кажњиво је по закону!


Београд, 21.8.2003/27.7.2017.г.Кликом на документ он се увећава и постаје читљив!

Аутор Програма обуке

Др Драгољуб Татомировић, Доктор права – криминолог и графолог профилиста
-Сопствени заштићени ауторски програми обуке приватних криминалиста и графолога, услуге
Пословно-обавештајне службе (провера бонитета фирми и њихових власника, анализе, прогнозе, савети)
Програм ресоцијализације «Ретко и скупо» и посебни ангажмани-


+381 (0)11-3-175-371; (0)60-3-175-371 или на Е пошту наведену  под "Контакт"
*Обука у А.Г.А. Криминалистичкој школи и све врсте графолошких анализа и вештачења:
___________________________
*Опис психолошких профила;
*Провера лојалности и поузданости 
сарадника и партнера, на основу рукописа, 
фотографије, гласа или непосредног виђења.


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta