Moze li se Srbija spasiti od krupnih kriminalaca i kako

Аутор ® 20/97 «Проналазаштво» Београд
др Драгољуб ТатомировићДоктор права-криминолог                     
А.Г.А. КРИМИНАЛИСТИЧКА ШКОЛА
Нехруова 131/28, 11070 Нови Београд,Србија
Тел/Фаx. +381-11-3-175-371
http://www.krimskola.co.nr
Број 118-1-/08
Дана 12.7.2008.г.
Б е о г р а д

Поверљиво, пословна тајна!

НАЧИН РАДА БИРОА ЗА РАЗЈАШЊАВАЊЕ/ЕЛИМИНИСАЊЕ
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У СРБИЈИ
(ПРЕДЛОГ А.Г.А. КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД)

Ова разрада полази од претпоставке да ће се наћи начина да се формира одговарајући Биро за разјашњавање криминала у Србији, подређен Влади Републике Србије и Савету за националну безбедност, или одговарајућем функционеру Владе Републике Србије, са овлашћењем да сваког грађанина Србије може позвати на давање изјаве у својству сведока, да од надлежних органа страних држава може тражити одговарајућу помоћ везану за прикупљање података о конкретним кривичним делима и лицима, да може преко националног одељења Интерпола, комуницирати са Интерполом и другим међународним или регионалним организацијама специјализованим за разјашњавање кривичних дела организованог криминала, да може водити претходне истраге (истраге полиције у циљу прикупљања података и доказа пре предаје лица и докумената надлежном државном тужиоцу) и предузимати и све друге потребне мере у складу са важећим законима који се примењују у Србији.


*Биро би морао да има 300 оперативних стручњака (полицајаца, истражних судија и тужилаца) и потребан број помоћног особља (дактилографи, документаристи, стручњаци за аудио и видео документовање, криминалистички техничари, возачи, преводиоци за главне светске језике);

*Биро би радио у Београду и одређеним окружним центрима у Србији - јачина делова Бироа који би радили у окружним местима зависи од обима и врсте криминала који се намерава истражити;

*Подразумева се уобичајена опремљеност овог Бироа за рад на оваквим посло-вима;

*Све службе безбедности које су активне на територији Србије имале би обавезу да сервисирају потребе овог Бироа у највећој могућој мери и квалитету;

*Биро би све конкретне случајеве који су остали неразјашњени, у периоду до почетка рада Бироа, из било ког разлога, поново узео у рад, што подразумева право овог Бироа да од сваке службе безбедности која је активна на територији Србије затражи било који досије било ког предмета који је неразјашњен, или који је разјашњен а постоји сумња да то није урађено у складу са правилима струке и у складу са законом;

*Биро би о свом раду издавао недељне билтене којим би информисао надлежне државне органе а делом и грађане, прилагођено потребама грађана по форми и садржају.

Циљ рада Бироа би био:

*Разјашњавање свих тежих кривичних дела којим је нанета штета правним и физичким лицима, односно држави;
-Извођење пред суд свих оних који су на било који начин учествовали у вршењу тешких кривичних дела;
- Омогућавање Србији да подвуче црту испод збивања од 1944-2000-2008.г., да се окупа истином и тако очишћена ступа у контакте са одговарајућим државама водећи рачуна да то увек буде и у интересу Србије.
-Онемогућавање да се овакав амбијент и овакав криминал било када појави у Србији;
-Онемогућавање да Србија било када буде беспомоћна као што је сада;
-Онемогућавање да било када било који човек или било која група људи буде важнија од Србије.

Кроз разјашњавање тешких кривичних дела, остварити и:

I УСПОСТАВЉАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ:

1.Контрола рада државних и јавних предузећа и приватних предузећа у којима постоји учешће државног капитала;
2. Контрола рада приватних српских фирми у земљи и иностранству, основаних друштвеним или државним капиталом или откупљених по багателним ценама,
укључујући у контролу и стране фирме које послују у Србији;

3. Контрола чланова Владе Србије (Бизниси);

4. Контрола посланика у Скупштини Србије (Бизниси);

5. Контрола финансирања политичких странака;

6. Контрола рада полиције (елиминисање корупције, нестручности и незако- нитости);

7. Контрола рада финансијске полиције;

8. Контрола рада државних органа.

II ПОПУШТАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ТЕНЗИЈА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА:

9. Попуштање политичких тензија у Србији (Архиве, међустраначка сарадња, мањинско   питање, различите идеолошке опције, окончање старих идеолошких подела и сл.);

10. Контрола рада РТС са израдом Елабората безбедности целокупног РТВ система у редовним и ванредним приликама;

11. Заштита основних личних права грађана.

III СУЗБИЈАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА:

12. Елиминисање организованог криминала;

13. Битни политички поени на међународном плану, сузбијањем појединих облика организованог криминала;

14. Надзор над истрагама за ратне злочине и криминал на међународном нивоу.

IV ПОВРАТАК JУ НОВЦА У ЗЕМЉУ:

15. Враћање новца бивших JУ друштвених фирми и државних или парадржавних банака, односно новца који је изнет из Србије и стављен на приватне рачуне појединих лица, из иностранства и стављање на располагање државним органима и институцијама, односно враћање старе штедње;

16. Безбедносна заштита битних фирми у Србији;

17. Радикалне мере државне штедње, са председником Србије на челу.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА БИРОА

Седиште Бироа је у Београду, надлежност за територију  Србије,  у  просторијама које ће обезбедити  држава Србија.

Делови Бироа ће радити у следећим окружним местима:
                                                                                       Број оперативaца
1.  Суботица:..за Округ Суботица, Сомбор и Кикинда..........................25
2.  Нови Сад:.....за Округ Нови Сад и Зрењанин...................................30
3.  Шабац:...... ..за Округ Шабац, Сремска Митровица и Ваљево......25
4.  Чачак:...........за Округ Чачак, Ужице и Краљево...............................20
5.  Крагујевац:.. за Округ Крагујевац, Јагодина и Крушевац...............30
6.  Ниш:.............за Округ Ниш, Пирот и Прокупље...................................30
7.  Лесковац:.....за округ Лесковац и Врање..........................................25
8.  Београд:.......за Округ Београд, Панчево, Пожаревац и Смед......70
9.  Зајечар:........за Округ Зајечар и Бор....................................................25
10. Приштина:..за подручје Косова и Метохије, по договору са
              међународном цивилном мисијом на Косову и Метохији.........20

ОПШТА ОВЛАШЋЕЊА БИРОА:

*Делови БИРОА распоређени у окружна места  овлашћени  су  да  непосредно комуницирају са полицијом на подручју на којем се остварују  овлашћења  Бироа, без  претходног  обавештавања  Министарства   унутрашњих  послова   Републике Србије и подручна полиција је у обавези да  сервисира  потребе  дела  Бироа  на свом подручју;

*Делови  Бироа  о  сваком  намераваном  контакту  траже  претходну   сагласност руководства Бироа /овде се не мисли  на  контакте  из  којих  се  од  подручне полиције не захтева предузимање неких мера и радњи за потребе дела Бироа/;

*Руководство Бироа координира целокупну активност Бироа на територији Србије  и оно је једино овлашћено  на  контакте  са руководством МУП Републике  Србије  и руководствима других служби безбедности;

*Биро  је  овлашћен  да  посредством  националног   оделења   за   међународну полицијску  сарадњу комуницира са Интерполом и другим међународним органи-зацијамa за сузбијање криминала;

*Национално одељење Интерпола је  у  обавези  да  Бироу  стави  на  увид  сва   документа која се тичу разјашњавања кривичних дела у Србији или иностранству;

*Биро је овлашћен да врши увид у документа која се  сматрају  државном  тајном, уз обавезу да  их  користи  на  начин  који  неће  нарушити  тајност  којом  су заштићена, без обзира који орган поседује та документа;

*Биро је  овлашћен  да  инсталира  сопствени  систем  комуникација  -  радио  и телефонски, као и одговарајући систем за контролу телефонских комуникација  која се одвија између лица обухваћених криминалистичким обрадама који ће се користити у складу са постојећим законским прописима и држава Србија је у обавези да му то омогући;

*Руководство Бироа је овлашћено  да  сачини  списак  активних  и  пензионисаних стручњака полиције, правосуђа и тужилаштва  који  ће  ући/који би могли ући  у  састав  Бироа  и  Република Србија је у обавези да Бироу  уступи  све  тражене  раднике  који  се налазе у државној служби, односно контактира са пензионисаним стручњацима за чијим ангажманом постоји потреба;

*Руководство Бироа је овлашћено да тражи, а Република Србија је у обавези да Бироу омогући, просторије за  притвор  лица  који  су  под  обрадом  припадника Бироа, које ће чувати  одређени  униформисани  стражари  републичког  правосуђа који ће бити у саставу Бироа;

*Биро ће свим ангажованим лицима издати одговарајућу службену  легитимацију  са назначеним овлашћењима  и  обавезом  свих  државних  органа  да  имаоцима  тих легитимација пружају помоћ;

*Припадници Бироа имају право на заштиту, коју реализује  државна  полиција,  у сваком тренутку;

*Припадници Бироа раде по  прописима који се  примењују  у  Републици Србији  и  подлежу јурисдикцији тих прописа за кривична дела или  прекршаје  које  би  учинили  на територији Србије.

*Биро за разјашњавање криминала у Србији о свом раду обавештава јавност  кроз периодичне извештаје који се објављују у средствима информисања, а  Скупштину Републике Србије кроз посебне месечне извештаје  уз  обавезу  да  представник Бироа да у својству подносиоца извештаја одговара на питања која би  посланици постављали у вези активности Бироа или извештаја који је Биро поднео.

МОГУЋИ НАЧИН ОТПОЧИЊАЊА РАДА БИРОА

1. Влада Републике  Србије или други надлежни држани орган доноси  Уредбу/Одлуку  о  оснивању  Бироа  са  правима  и обавезама како је то напред наведено;

2. Влада Републике Србије преко   Министарства  иностраних   послова  Србије обавештава Савет безбедности УН, Међународну  полицију  на  Косову  и Метохији и друге међународне органе и одређене државе да  је  формирана  овакав Биро, уз молбу да му те организације и државе пруже одговарајућу помоћ у раду;

3. Директор Бироа је нестраначки оријентисан полицијски експерт са несумњивим угледом и ауторитетом да може без икаквих посебних обзира да предузима све законске мере које су у интересу Србије, који је гарант да се овај  биро  неће  одметнути од прописа и задатака те да  ће  увек  бити  под  контролом  политичких  органа државе.

4. Трошкови рада овог Бироа падају на терет државе  која га оснива;

5. Директор  Бироа  именује  потребан  број  стручњака  за  оперативне  послове  и отпочиње рад, са правом да састав комплетира  у  току  рада,  пазећи  да  број чланова Бироа не пређе лимитирани број;

6. У тренутку када је Директор Бироа одабрао одређен број  оперативаца,  држава Бироу  ставља  на  располагање  помоћно  особље,  средства  комуникације   и превоза, те пословни простор и Биро постаје оперативан;

7. МУП Србије, Министарство правде и надлежни Окружна и Републичко Тужилаштво одређују службена лица која  ће контактирати са Директором Бироа и лицима које он одреди за те контакте, и пружати  му  помоћ  у  раду,  свако  у  свом делокругу рада;

8. Директор Бироа деташира потребан број оперативаца у наведена окружна  места, утврђује потребне детаље везане за њихов рад и тада  се  започиње  активност због које је Биро и основан;

9. У  тренутку  окончања  послова  организовања,  закључно  са  тачком   8. припадници Бироа сачињавају списак неразјашњених тешких кривичних дела,  дела која се неоправдано дуго држе у раду или на којима се ништа и  не  ради,  потом сачињавају пресек полицијских информација које се тичу   пљачки,  злоупотреба и уопште богаћења  на  незаконит  начин,  које  нису  преточене  у  оперативне обраде, и све то достављају у седиште Бироа;

10. Руководство Бироа, по окончању послова  из  тачке  9.  сачињава  редослед криминалистичких обрада, одређује носиоце тих обрада, орочава извршење одређених фаза обрада  и по потреби од српске полиције тражи помоћ,  односно  обраћа  се  Интерполу  или другим међународним организацијама за сузбијање криминала;

11. Даље се послови одвијају у складу  са  правилима  за  вођење  оперативних обрада, уз иновацију да се воде оперативне обраде само у  случајевима  када  је Истражни судија донео Решење о  отварању  истраге  коју  ће, под надзором надлежног Јавног Тужилаштва,  водити  Истражни судија и чланови  Бироа,  која  омогућава  да  сваком  испитивању  присуствује адвокат сваког позваног лица, односно да се сви разговори  документују  аудио  и видео записом, како би се ови записи касније могли користити као лични  доказни материјал.  Овако  вођење  истраге   гарантује   потпуну   професионалност  и законитост у раду и омогућава тужиоцу да одмах  по  окончању  истраге  подигне оптужницу или одустане од гоњења, па  би  се  суђење  могло  организовати  у примереном року.

ПРОГНОЗА:

За 6 -12 месеци би се разјаснила сва тешка кривична дела  у  Србији  -  пљачке, злоупотребе, незаконита богаћења и створили би се услови да  се  огромна  сума новца из иностранства врати у Србију, као што  би  се  створили  услови  да  се организује суђење, по законима који се примењују у Србији по  потреби  и  под међународном контролом, свима онима који су то заслужили. За суђења  за  ратне злочине, ово се подразумева.

Ово би се могло искористити и за суђења из надлежности Хашког  суда,  када  се избегавају процедуралне, политичке или моралне и све друге  сметње  око  издавања  домаћих  лица,  а ефекат је исти.

Наравно, треба бити спреман и на различите  проблеме,  јер  се  разјашњавањем криминала у Србији удара и по огранцима међународних  криминалних  организација којима се то никако не би свидело. Али, у томе се мора истрајати! Ово  се  може амортизовати што би у Биро ушао потребан број криминалиста из Америке, Русије, Италије и Немачке, који би имали својство  посматрача и саветника.

Овакав начин рада ће се нападати као реваншизам  политичким  противницима,  као позивање  страног  фактора  да  решава  унутрашње   проблеме,   негираће   се постојање било каквих потреба за формирањем оваквог Бироа и та  огромна  бука и супротстављање ће заправо бити потврда  исправности  овог  предлога  начина рада.

Другог пута нема! 
Промена личности на челним функцијама у државним органима  не решава оне проблеме  који  су  државу  довели  у  ово  стање.  Проста  промена странака на власти такође не решава ништа - мора се подвући  црта  и  изаћи  са истином!

За овај предлог се неће придобити ни све владајуће  ни  опозиционе  странке  ни сви   органи   власти,  ни  цела  полиција,  ни  комплетно  судство,   ни   сва тужилаштва..... и због тога треба  предузети  мере  да  се  овакав  начин  рада спроведе и мимо њихове воље.

А придобиће се огроман број грађана Србије, гласача који  ће  само  због  овога потврдити да је промена власти била корисна.

Не треба се плашити обима посла, то је изводиво са нашим снагама  -  једино  је         потребно добити одобрење као у овом предлогу, или врло слично.

Београд,  
28.2.2004.г./29.10.2007.г/
04.10.1999./12.7.2008.г.                                                      
Др  Драгољуб Татомировић
криминолог


ПРИЛОГ:

1. Овлашћења
2. Обавезе

Напомена аутора:

*Овај предлог је на дан 04.10.1999.г. дат на  руке  пензионисаног  генерала  ВЈ Момчила Перишића, који је тих дана оснивао свој Покрет за  Демократску  Србију. Он га није искористио у време док му је трајао мандат.

*На дан 28.2.2004.г. ја  сам  само  извршио  коректуру  назива  Југославија  на Србија или Србија и Црна Гора, а 29.10.2007.г. извршио коректуру у деловима који се тичу самосталне државе Србије.

*У међувремену је основана  полицијска  јединица  за  сузбијање  организованог криминала «ПОСКОК» и Управа за сузб. Организованог криминала, односно СБПОК,  која не функционише добро  јер је организована  да   се   углавном   бави  собом  уместо  послом који је био разлог да  се  она  оснује.
Та  јединица  нема систем рада, није успела да у  посао  укључи  сву  полицију  Србије.  Она  се издвојила и понекада узме нешто од онога што локална полиција започне.

*Овај систем (који ја предлажем) искоришћен је 1990.г.  на  Косову  и  Метохији приликом  преузимања  непосредног   вршења   послова   полиције   од   стране републичких органа и  само  после  2,5  месеци  стање  у  Покрајини  Косово  и Метохија је било стављено под контролу.  Одмах  потом  је, из мени непознатих државних или других разлога, тадашњи Републички секретар за унутрашње послове Републике Србије, Радмило Богдановић, пензионисао 2.500 полицајаца и у једном дану угасио поједине  битне  оперативне линије рада као што је линија рада на  сузбијању  кријумчарења  и  фалсификата којом сам ја руководио.

**Заинтересован сам за статус саветника   у  Савету  за националну безбедност у Сектору  који  би  се  бавио  сузбијањем  организованог криминала или саветника Директора Бироа и  из те позиције бих пружио помоћ у организовању и уходавању  Бироа за сузбијање организованог криминала,  па  предлажем  да  ме,  уколико  је  то интересантно, контактирате.
Д. Татомировић


БИРО ЗА РАЗЈАШЊАВАЊЕ/ЕЛИМИНИСАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ
КРИМИНАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ*

Оперативне обавезе:

*Да целокупну делатност  стави  под  политичку  контролу  парламента,  Владе  и председника Србије, тако што ће директор Бироа  редовно  обавештавати  надлежни скупштински – Владин - Председников орган о активностима које су у  току,  које  су окончане и које се планирају;

*Да увек када је то могуће поступа по приоритетима које одреде  надлежни контролни органи којима Биро одговара за свој рад;

*Да сва добијена овлашћења користи само у мери  која  омогућава  ефикасан  и законит рад;

*Да у највећој могућој мери поштује сва људска и  демократска  права  грађана, права приватне својине, права на  тајност  средстава  комуникација  и  од  њих одступа само ако постоје основи сумње да је у питању кривично  дело  које  се гони по службеној дужности;

*Да лицима која су приведена због сумње да су учинила кривично  дело  одређује притвор само када је то неопходно и у трајању до 24 часа после чега се лице  које је приведено мора без одлагања пустити или предати надлежном јавном тужиоцу;
Свако лице које је приведено има право на присуство браниоца од  самог  почетка вођења разговора, односно од тренутка довођења у просторије Биро-а и сва друга права која проистичу из Закона о кривичном оступку;

*Да у целости поштује правила струке, етичка начела и законом  одређену  поделу власти на законодавну, судску и извршну и да своју активност усклади са  својим местом у односу на судску власт;

*Да води рачуна о државној, службеној, привредној и пословној  тајни  у  свакој фази своје активности;

*Да информише надлежне органе  о  квалитету  и  о  обиму  сарадње  са  страним службама безбедности, међународним организацијама, домаћим и  страним  судовима и по потреби тражи помоћ за побољшање ове сарадње;

*Да о свом раду, на погодан начин, упознаје средства информисања, водећи рачуна о подацима који се дају у јавност;

*Да сачињава аналитичке прогнозе о свом раду, раду органа страних држава и  да на време укаже на оно што би требало предузети;

*Да  диже  сопствени  углед,  углед  служби   безбедности  и   укупне   демократске власти  у   Србији,   применом   мера   за   заштиту   економске   безбедности,  успостављањем  закони- тости  и  одузимањем државне и  народне имовине  која је нелегалним путем прешла у по-сед одређених правних или физичких лица;

*Да ствара услове за промену свести грађана Србије  од "Криминал се исплати"  у "Криминал се не исплати".

________
*Предлог   БИРО ЗА РАЗЈАШЊАВАЊЕ/ЕЛИМИНИСАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ
КРИМИНАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ*

                      
Оперативна овлашћења:

*Да сваког грађанина Србије и странца који се затекне у Србији осим, дипломата, позове, приведе, притвори до 24 часа  и преда надлежном јавном тужиоцу;

*Да врши увид у сва документа и све базе података свих  служби  безбедности  на територији Србије, свих државних органа и свих правних и физичких лица,  да  их привремено одузима, репродукује и користи  на  други  погодан  начин  у  оквиру потреба Бироа;

*Да привремено  одузме  новчана  средства  и   вредносне   папире  у  власништву   грађана Србије, власништву  странаца који се затекну у Србији,  власништву  банака, државних  органа,  правних  лица, политичких  странака, удружења грађана, синдиката, невладиних организација и других асоцијација чије се активности  или пословање одвија  на  територији Србије;

*Да иницира доношење судских одлука о забрани напуштања територије Србије  за грађане Србије и странце који бораве у Србији, осим дипломата, ако је  то потребно за разјашњавање одређених кривичних дела, са мерама које  спречавају могућност изласка из  Србије  или  за  напуштање  места  боравка  у  којем  је наложено да таква лица бораве;

*Да непосредно води криминалистичке обраде или преузима обраде које воде  други државни органи, да обраде које је започео уступа у даљи  рад  другим  службама безбедности са правом  надзора  рада  на њима и  правом  давања  обавезујућих инструкција за друге службе безбедности;

*Да врши ревизију свих мера које су предузимали надлежни  државни органи у вези старих криминалистичких обрада, да их поново узме у рад -  непосредно  или преко других служби безбедности уз право надзора и право  давања  обавезујућих инструкција;

*Да предузима и све друге потребне мере у оквиру мера разјашњавања и елиминисања организованог криминала у Србији;

*Да употреби силу и одговарајућа ватрена, хемијска  и  друга  оружја  у  оквиру предузимања мера из овлашћења која има;

*Да обавештава надлежну институцију о одговорним лицима у правним лицима и државним органима која одбијају да пруже помоћ Бироу;

*Да прегледа или изврши претресање  лица,  превозних  средстава,  стамбених  и свих других простора, да искористи туђе саобраћајно средство  и  средство  везе, да наруши право на тајност комуникација између физичких лица, када је то потребно ради хватања извршилаца кривичних дела, њихових  помагача или за вођење криминалистичке обраде.

________
*Предлог 


Поставио 06.12.2010.г.
Др Драгољуб Татомировић

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta